A személyi adatok védelme

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A személyes adatok kezelésének alapelvei – Snov, s.r.o. www.domelia.hu

 • Bevezető rendelkezések
 • Fogalmak meghatározása
 • A személyes adatok kezelésének alapelvei és biztonsága
 • Személyes adatok kezelése a Honlapon keresztül történő szolgáltatásnyújtás során
 • Az Érintettek jogai

1. Bevezető rendelkezések

A Snov, s.r.o. (kft.) társaság sokéves múltra tekint vissza a munkaerő-piaci szereplők számára történő szolgáltatásnyújtás terén. A Snov, s.r.o. társaság stratégiai érdeke a pénzügyi és gazdasági stabilitás biztosítása, a szolgáltatásnyújtás minőségének emelése, a partnerszervezetekkel való korrekt kapcsolattartás és a társaság jó hírnevének öregbítése.

A fenti érdekek érvényesítése a vállalatirányítás színvonalának folyamatos fejlesztésétől és a szolgáltatásnyújtás minőségének és hatékonyságának emelésétől függ, mely során a legkorszerűbb információs technológiákkal támogatott folyamatokat alkalmazzuk. Tudatában vagyunk annak, hogy az információs technológiák használatának elengedhetetlen feltétele a biztonság és a személyes adatok védelme.

A Snov, s.r.o. biztonsági szabályzatában meghatároztuk azokat az alapvetően szükséges és gazdaságilag arányos intézkedéseket, amelyek az információs rendszerek eszközeinek, a személyeknek, ill. vagyontárgyaknak a védelmét, valamint a biztonsági mechanizmusok üzemi technológiák rendszerébe való beágyazását biztosítják.

A szervezet működőképessége szempontjából fontos eszközök védelmét illetően a Snov, s.r.o. vezetősége felel a kockázatok megfelelő felméréséért és azok hatékony kezeléséért. E kockázatkezelési tevékenység elsődleges célja, hogy kezelje a biztonsági incidenseket, ill. biztosítsa azok hatásainak enyhítését.

A cég belső biztonságát érintő fontos eszközök védelme érdekében szakértőkkel együttműködve a legkorszerűbb ismereteken alapuló, a szervezet igényeihez igazított biztonsági intézkedéseket hoztunk. Ezek kialakítása során olyan technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaztunk, amelyek az alábbi célokat követik:

 • az irányítási rendszerek elérhetőségének, integritásának és megbízhatóságának biztosítása a legkorszerűbb információs technológiák segítségével,
 • az érzékeny üzleti és személyes adatok elvesztését, eltulajdonítását, módosítását és megsemmisítését célzó védelem, valamint a feldolgozott adatok bizalmas jellegének megőrzése,
 • a potenciális problémák és zavarforrások azonosítása és előfordulásuk megelőzése.

Ezért a Snov, s.r.o. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok megfelelő biztonságát azok kezelése és feldolgozása során (az adatvédelmi hatásvizsgálatot, azaz a DPIA-dokumentációt is beleértve), valamint kidolgozott, rendszeresen frissített biztonsági tervvel rendelkezik, amely meghatározza a céginformációs rendszereit fenyegető veszélyek és kockázatok kiküszöbölését, ill. minimalizálását célzó biztonsági intézkedések terjedelmét és végrehajtásának módját.

A Snov, s.r.o. társaság az Érintettek személyes adatainak feldolgozását mindenkor a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelemről szóló 18/2018 sz. törvényével és az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. rendeletével (2016. április 27.) összhangban végzi. A Snov, s.r.o. társaság személyes adatok adatkezelőjeként működik.

A jelen dokumentum kiadója a Snov, s.r.o. társaság; a dokumentum a www.domelia.hu weboldalon (a továbbiakban csak „Honlap”) keresztül történő szolgáltatásnyújtás során előforduló személyes adatok kezelésének alapelveit rögzíti. A Snov, s.r.o. fenntartja a jogot, hogy módosítsa, ill. kiegészítse a jelen dokumentumot, ugyanakkor a változásokról haladéktalanul értesíti Üzleti Partnereit a változások és azok hatályba lépési dátumának Honlapon való közzétételével. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdések tekintetében a Snov, s.r.o. Általános Szerződési Feltételei és a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadóak.

A jelen dokumentum összhangban áll az alábbi hatályos szabályozásokkal:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. 2016. április 27-i rendelete (a továbbiakban csak „Rendelet”),
 • a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelemről szóló 18/2018 sz. törvénye (a továbbiakban csak „Törvény”),
 • a Tt. elektronikus kommunikációról szóló 351/2011 sz. módosított törvénye,
 • a Tt. elektronikus kereskedelemről és a belső piac fogyasztóvédelmi célú állami ellenőrzéséről, valamint az egyéb törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló 128/2002 sz., a 284/2002 sz. törvény által módosított törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/2004 sz. törvénye,

A személyes adatok kezelésének alapelvei folyamatosan elérhetőek a www.domelia.hu weboldalon.

2. Fogalmak meghatározása

Személyes adat/személyes adatok – az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban csak „Érintett”) vonatkozó bármilyen információ; az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosítószámra vagy a személy fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi önazonosságára vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;

Az Érintett az a személy, akire a személyes adat vonatkozik.

Az Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, hivatal vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a nemzeti jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a nemzeti jog is meghatározhatja;

A Közvetítő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, hivatal vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében a személyes adatok kezelését végzi;

Az Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az Adatkezelő szerződési feltételeivel összhangban Hirdetéseket (Háztartás) vagy Adatlapot (Kisegítő) tesz közzé az Adatkezelő Honlapján.

A Kisegítő olyan Ügyfél, aki a Háztartás számára történő munkavégzés céljából igénybe veszi a Honlapon nyújtott Szolgáltatásokat.

Háztartás alatt olyan Ügyfelet értünk, aki saját vagy a családtagjai igényeinek kielégítése céljából Kisegítőt keres.

A Szolgáltatások olyan termékek, amelyeket a Snov, s.r.o. társaság a Honlapon keresztül nyújt Ügyfeleinek. Az Ügyfeleknek nyújtott Szolgáltatások közé a személyes adatok kezelését illetően a következők tartoznak: Hirdetés, ill. Adatlap közzétételének lehetősége a Honlapon, a közzétett Hirdetésre vagy Adatlapra válaszolás lehetősége.

A Hirdetés a Háztartás számára nyújtott Szolgáltatás, amely szöveges, esetleg szöveges-fényképes hirdetések Honlapon való közzétételét foglalja magában; elsősorban olyan munkákról van szó, mint például gyermekfelügyelet, háztartási kisegítés, korrepetálás, idősgondozás, súlyosan fogyatékos személyekről való gondoskodás, barkácsolás vagy egészségmegőrzési és szépségápolási tevékenységek.

Az Adatlap közzététele a Kisegítő számára nyújtott Szolgáltatás, amely az Adatlap Honlap segítségével történő létrehozását foglalja magában; az Adatlap a következő szolgáltatások nyújtására vonatkozó ajánlatokat tartalmaz: gyermekfelügyelet, háztartási kisegítés, korrepetálás, idősgondozás, súlyos fogyatékkal élő személyekről való gondoskodás, barkácsolás vagy egészségmegőrzési és szépségápolási tevékenységek.

A személyes adatok kezelése (adatkezelés) a személyes adatokat érintő műveletek vagy műveletcsoport végrehajtása, elsősorban azok megszerzése, gyűjtése, terjesztése, rögzítése, rendezése, átdolgozása vagy módosítása, keresése, áttekintése, átcsoportosítása, kombinálása, áthelyezése, felhasználása, megőrzése, letiltása, megsemmisítése, továbbítása, hozzáférhetővé tétele/rendelkezésre bocsájtása vagy közzététele.

A személyes adatok továbbítása a személyes adatok olyan harmadik félnek történő átadása, aki/amely az adatokat tovább kezeli.

A személyes adatok hozzáférhetővé tétele a személyes adatok közlése vagy hozzáférhetővé tétele olyan adatátvevő számára, aki/amely azokat a továbbiakban már nem kezeli.

A személyes adat névtelenítése olyan művelet, amellyel a személyes adat módosításának eredményeképpen az adat már nem rendelhető hozzá az Érintetthez.

3. A személyes adatok kezelésének alapelvei és biztonsága

A személyes adatok/adatoknak

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”),
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, kizárólag ezekkel a célokkal összeegyeztethető módon („célhoz kötöttség”) történhet,
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”),
 • Pontosnak és ahol szükséges, naprakésznek kell lenniük, illetve minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”),
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljából szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”),
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elveszésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben biztosított védelmet is („integritás és bizalmas jelleg”),

Az Adatkezelő felel a fenti alapelveknek való megfelelés igazolható biztosításáért („felelősség”).

A személyes adatok kezelése csak akkor – és csak az adott mértékben – jogszerű, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 • az Érintett Hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésének megfelelő lépések megtételéhez szükséges,
 • az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 • az adatkezelésre közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jog gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása miatt van szükség,
 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

Az Adatkezelő továbbá köteles:

 • a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt meghatározni a személyes adatok kezelésének célját; az adatkezelés céljának világosnak, konkrétnak és jól körülhatároltnak kell lennie, valamint összhangban kell állnia a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, alkotmányos törvényeivel és jogszabályaival, valamint a Szlovák Köztársaság számára kötelező érvényű nemzetközi egyezményekkel,
 • meghatározni a személyes adatok gyűjtésének feltételeit úgy, hogy az ne korlátozza az Érintett azon jogát, hogy személyes adatait kizárólag a rögzített, ill. meghatározott célra gyűjtsék be; elfogadhatatlan a személyes adatoknak a deklarálttól eltérő adatkezelési céllal vagy más tevékenységhez történő megszerezése,
 • biztosítani, hogy csak olyan személyes adatok kerüljenek kezelésre, amelyek terjedelmük és tartalmuk tekintetében összhangban állnak az adatkezelés céljával, és elengedhetetlenül fontosak az adatkezelés céljának eléréséhez,
 • biztosítani, hogy a személyes adatok kezelésének és felhasználásának módja mindenkor összhangban álljon az adatkezelés adatgyűjtéskor rögzített céljával; a különböző célokra, külön gyűjtött személyes adatok összevonása elfogadhatatlan,
 • biztosítani, hogy az összegyűjtött személyes adatok kezelése olyan formában történjen, hogy az Érintettek azonosíthatóságának időtartama ne legyen hosszabb, mint ahogy az az adatkezelés céljának elérése szempontjából szükséges,
 • megsemmisíteni, ill. névteleníteni azokat a személyes adatokat, amelyek adatkezelési célja teljesült; az adatkezelés céljának teljesülése után az adott személyes adatok a továbbiakban csak a feltétlenül szükséges mértékben, történettudományi, tudományos, fejlesztési vagy statisztikai célokból kezelhetőek. A személyes adatok előző mondat szerint történő feldolgozása során az Adatkezelő köteles az adatokat megjelölni és névteleníteni.

4. Személyes adatok kezelése a Honlapon keresztül történő szolgáltatásnyújtás során

Személyes adatok az Adatlap közzétételekor

A Kisegítők részére nyújtott Szolgáltatások köre a Honlapon kitöltött online űrlap segítségével történő Adatlap létrehozását és az Adatkezelő Honlapján való közzétételének lehetőségét foglalja magában.

Az Adatlap olyan adatokat tartalmaz, amelyek a Rendelet és a Törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezek a személyes adatok ezért kizárólag az Érintett Hozzájárulásával dolgozhatók fel. Az Érintett az Adatlap létrehozása és közzététele előtt kijelenti, hogy minden általa megadott személyes adat megfelel a valóságnak, ezt követően pedig Hozzájárulását adja a Snov, s.r.o. társaságnak a személyes adatai feldolgozásához.

A személyes adatok feldolgozásának célja a Kisegítő mint Álláskereső támogatása a megfelelő foglalkoztatási lehetőség megtalálásában. A Snov, s.r.o. társaság az Érintett Hozzájárulása alapján és az előző mondatban leírt célból az Érintett Adatlapjában szereplő személyes adatokat hozzáférhetővé teheti/továbbíthatja az Ügyfelei (Háztartások) számára.

Az Érintett Adatlapjában szereplő személyes adatoknak a Háztartások és Üzleti Partnerek számára történő internetes hozzáférhetővé tétele/továbbítása az Adatkezelő Honlapjának segítségével, az internetes számítógépes hálózaton belül történik, mégpedig az adatkezelési Hozzájárulás napjától számított 3 hónapig. A fenti időszak lejártával az Adatlapban szereplő személyes adatok többé nem hozzáférhetők; azoknak az Adatlapon történő megőrzése az Érintett általi ismételt hozzáférhetővé tétel/továbbítás céljából történik.

A Kisegítő Adatkezelő Honlapján létrehozott fiókjába történt utolsó bejelentkezésétől számított 3 éves időszak leteltével az Adatlapban szereplő adatokat véglegesen névtelenítik, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra használják fel. Az Adatlap hozzáférhetővé tétele/továbbítása az Érintett döntése alapján bármikor megszüntethető, ill. megújítható. Az Érintett írásbeli kérelme esetén a Snov, s.r.o. társaság köteles a személyes adatokat véglegesen törölni.

Az Adatlap a következőket tartalmazza: legalább egy elérhetőségi adat (e-mail vagy telefon), legmagasabb iskolai végzettség, a nyújtandó szolgáltatás típusa és helyszíne, a szakmai tapasztalatok éveinek száma, a szolgáltatásnyújtás gyakorisága, a díjazás elvárt mértéke, nem megadása (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából), születési hónap és év, beszélt nyelvek, állatok jelenlétének tolerálása, dohányos/nem dohányos. A további adatok feltüntetése az Adatlapban kizárólag az Érintett döntésén múlik, a Snov, s.r.o. társaság nem igényli tovább adatok feltüntetését. A Snov, s.r.o. társaság semmilyen esetben sem kérheti az Érintettől a Rendelet 9. cikkelyében vagy a Törvény 16. §-ában meghatározott, speciális kategóriába tartozó adatok megadását. A személyes adatok kezelése elengedhetetlen a szóban forgó szolgáltatásnyújtás hatékony megvalósítása szempontjából.

Személyes Adatok a Hirdetés közzétételekor

A Háztartások részére nyújtott Szolgáltatások közé a Hirdetésnek a Honlapon kitöltött online űrlap segítségével, az Üzemeltető Honlapján történő közzétételének lehetősége tartozik.

Személyes Adatok a közzétett Hirdetésre válaszoláskor

A Kisegítők részére nyújtott Szolgáltatások közé tartozik az Üzemeltető Honlapján közzétett Hirdetésre válaszolás, ill. reagálás lehetősége is. A Hirdetéseket Háztartások teszik közzé. A Hirdetésre kizárólag az Üzemeltető Honlapján Adatlapot létrehozó Kisegítő vagy az Üzemeltető Honlapján Céges Adatlapot létrehozó Üzleti Partner reagálhat.

Az Érintett Adatlapján szereplő személyes adatoknak a Háztartások és Üzleti Partnerek részére történő hozzáférhetővé tétele/továbbítása az internetes számítógépes hálózaton belül, az Üzemeltető Honlapjának segítségével történik.

Az Adatlap olyan adatokat tartalmaz, amelyek a Rendelet és a Törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezek a személyes adatok ezért kizárólag az Érintett Hozzájárulásával dolgozhatók fel. Az Érintett az Adatlap létrehozása és közzététele előtt kijelenti, hogy minden általa megadott személyes adat megfelel a valóságnak, ezt követően pedig a Snov, s.r.o. társaságnak Hozzájárulását adja a személyes adatai feldolgozásához.

A személyes adatok feldolgozásának célja az Érintett mint Álláskereső támogatása a megfelelő foglalkoztatási lehetőség megtalálásában. A Snov, s.r.o. társaság az Érintett Hozzájárulása értelmében és az előző mondatban leírt célból az Érintett Adatlapjában szereplő személyes adatokat a közzétett Hirdetésre érkezett reakció esetén hozzáférhetővé teheti/továbbíthatja az Ügyfelei (Háztartások) számára. A személyes adatok kezelése elengedhetetlen a szóban forgó szolgáltatásnyújtás hatékony megvalósítása szempontjából.

Cookie-k

A

cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a Honlap felkeresésére használt eszközre (számítógép, táblagép, okostelefon stb.) telepítenek. Az Adatkezelő a cookie-k segítségével a Honlap működésének hatékonyságát követi figyelemmel. A cookie-k általában véve nem gyűjtenek egyes személyek azonosítására szolgáló információkat, ehelyett a konkrét eszköz böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy állandóak. Az utóbbiak a böngésző bezárása után is az eszközön maradnak a cookie-ban meghatározott időtartamig. Ezek az állandó cookie-k minden esetben ellenőrzésre kerülhetnek, amikor a felhasználó a Honlapra látogat. A Honlap segítségével gyűjtött információk köre a következőkre terjed ki: a böngésző típusa, internetes cím, amelyről a böngésző a Honlapra lépett, az eszközön futó operációs rendszer, az eszköz IP-címe. A relevánsabb reklámok megjelenítése érdekében az egyes cookie-kat harmadik felek – pl. a Google Adsense – reklámrendszerei helyezik el. Ez a Google-fiók beállításaiban letiltható. A számítógépen a cookie-k letilthatóak, bár ilyenkor előfordulhat, hogy a Honlap egyes funkciói nem lesznek elérhetők.

5. Az Érintettek jogai

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Rendelet 13. és 14. cikkében feltüntetett információkat, valamint a Rendelet 15.-22. és 34. cikkeknek megfelelő tájékoztatásokat átadja az Érintetteknek, mégpedig tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és egyszerűen megfogalmazva, főleg abban az esetben, ha az információt kifejezetten gyermekeknek szánták. Az információk rendelkezésre bocsájtása írásban vagy más eszközök útján történik, beleértve – szükség esetén – az elektronikus eszközöket is. Az Érintett ilyen irányú kérése esetén az információk szóban is átadhatóak, amennyiben az Érintett személyazonosságát más módon igazolta.

Az Érintettnek jogában áll igazolást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozólag, hogy az kezeli-e az Érintett adatait, és ha igen, az Érintettnek jogában áll hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz, valamit kikérni az alábbi információkat:

 • az adatkezelés céljai;
 • az adott személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az ilyen személyes adatok kezelése elleni tiltakozásának joga;
 • a felügyelő hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Érintett kérheti a Snov, s.r.o. társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok törlését. A Snov, s.r.o. társaságnak adott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden Hozzájárulás visszavonható. Az erre vonatkozó kérését a következő e-mail-címre küldje: [email protected]

A felügyeleti hatósági feladatokat a Szlovák Adatvédelmi Hivatal (Úrad na ochranu osobných údajov SR) látja el. Az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

Kérdés esetén, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok kezeléséért felelős munkatársunkkal: Alexander Okoš, a Snov, s.r.o. jogi osztálya, e-mail: [email protected]

Kelt: Bratislava, 2020.01.1.

Alexander Okoš, a Snov, s.r.o. ügyvezetője